รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

Strength-based Leadership Communication

เรียนออนไลน์

การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเอง ฟังคนอื่นเป็น และมีทักษะที่ใช่ ในปัจจุบัน การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านการสื่อสารจึงเป็นทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันที่ที่ผู้นำต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การสื่อสารยังต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม หรือธรรมชาติของมนุษย์ โดยทฤษฎี Strengths-based Approach ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยการ ใช้แบบทดสอบจุดแข็งเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ หรือทางด้านพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการสื่อสารที่ดี สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านการสื่อสารเพื่อการเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน

2.เข้าใจแนวทางการทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศจากการสื่อสารที่ดี

3. สามารถนำจุดแข็งของตัวเองมาส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารได้

4. ตระหนักรู้ในแพทเทิร์นการสื่อสารรวมถึงจุดบอดในการสื่อสารของตัวเอง

5.ผู้นำเข้าใจความแตกต่างของคน และสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น


เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ในองค์กร เจ้าของกิจการ
  • ผู้นำที่ต้องการปลดปล่อยศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่และต้องการเสริมทักษะการสื่อสารและเครื่องมือที่เหมาะสม
  • ที่เคยพยายามพัฒนาทักษะการสื่อสารมาแล้วแต่ไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน รู้สึกสูญเสียความเป็นตัวตน
  • ผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวเลื่อนตำแหน่งหรือเตรียมพร้อมทักษะการสื่อสารเพื่อบริหารและนำทีม
1,950 บาทไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง