รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

Strengths-based Team & People Management

เรียนออนไลน์

เรียนรู้เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพตลอด HR Life Cycle 


  • ให้สามารถนำความรู้และเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพตลอด Life Cycle ตั้งแต่
  • รับคน Recruit
  • ดูแลเมื่อเริ่มงาน Onboarding
  • พัฒนา Development
  • ให้รางวัล Reward & Recognition
  • ประเมินผลงาน Performance Appraisal
  • ใส่ใจเมื่อลาออก Departure 
  • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารทีมงานและทรัพยากรมนุษย์หลากหลาย Generation ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน 
9,500 บาทไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง