รู้จักแบบทดสอบจุดแข็งค้นหาตัวตน Clifton StrengthsFinder All 34

17 พฤศจิกายน 2023

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง) จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า


รู้จักแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder และการโค้ชจุดแข็ง

เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

แบบทดสอบ Gallup Clifton StrengthsFinder คิดค้นโดย Don Clifton แบบทดสอบจุดแข็งที่มีความแม่นยำสูงและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาจากสมาคม American Psychological Associationแบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder จะช่วยค้นหาจุดแข็งห้าอันดับแรกของผู้ทำแบบประเมิน ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ทำแบบประเมินไปมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่งผลให้แบบทดสอบนี้มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือมาก  


 จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 80 ปี ทำให้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง จากผลการวิจัยของกัลลัป โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตส่วนตัว


 • ชัดเจนกับตัวเองและทิศทางชีวิตมากขึ้น
 • พัฒนาตนเองได้ถูกทิศถูกทางมากขึ้น
 • มีชีวิตที่ลื่นไหลขึ้น ผ่อนคลาย เบาสบายขึ้น
 • มีชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า
 • มีความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง ลดความขัดแย้ง ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
 • เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตการทำงาน

 • ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำได้ดี
 • ช่วยให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้น
 • เข้าใจจุดแข็งของตัวเองและทีมงาน
 • มีความสุขในการทำงานและมีชีวิตที่มีคุณภาพมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า
 • เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานได้ถึง 7.8%
 • เพิ่มประสิทธิภาการทำงานได้ถึง 8-18%
 • การมีส่วนร่วมของเพิ่มของพนักงานเพิ่มขึ้น 7-23%
 • Turn Over ในองค์กรลดลง 20-73%


ซื้อรหัสและชำระเงิน 2,125 บาท


ประโยชน์ของการใช้จุดแข็ง

Discover Your True-Self & Strengths

บุคคลทั่วไป

รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว ความรัก เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการทำงานและพัฒนาภาะวะผู้นำ

Discover Your True-Self & Strengths

สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว ความรักและการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง หุ้นส่วน ลูกน้อง ทีมงาน ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดสรรงานได้ดีขึ้น

Discover Your True-Self & Strengths

สำหรับทีมงาน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของทีมงาน เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Discover Your True-Self & Strengths

สำหรับคู่รัก

เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคู่ครอง ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตก

Discover Your True-Self & Strengths

สำหรับครอบครัวหรือพี่น้อง

เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้ง ระหว่างคู่สมรส พ่อ แม่ ญาติ ลูก(อายุ 15 ปีขึ้นไป) หรือธุรกิจครอบครัว รู้วิธีพัฒนาตนเอง และสมาชิกในครอบครัวบนพื้นฐานศักยภาพของสมาชิกแต่ละคน

Discover Your True-Self & Strengths

นักเรียน นักศึกษา เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด รู้ข้อดี ข้อด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ

Comprehensive Approach To Strengths-based Development


CliftonStrengths Assessment


Individual Coaching


Co-creation Group & Team


Organization


#รายงานแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinderดูตัวอย่างรายงานแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthFinder


ซื้อรหัสและชำระเงิน 2,125 บาท


แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง


โดเมนที่ 1 : EXECUTING


 • ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) 
 • ทำงานหนัก
 • มีพลังความอดทนสูง
 • มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ
 • สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ

จะทำงานหนัก มีพลังความอดทนสูง มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา และสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ


 • นักจัดการ (Arranger) 
 • ความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง
 • ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่

ความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง คนเหล่านี้ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่


 • ผู้มีความเชื่อ (Belief) 
 • พยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน​

จะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้


 • ผู้มีความยุติธรรม (Consistency) 
 • พยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน​

จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น


 • ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative)
 • เอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ
 • เตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ

จะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ


 • ผู้มีวินัย (Discipline)
 • ชอบโครงสร้าง และภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบ

จะชอบโครงสร้าง และภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาบ่งบอกถึงโลกของพวกเขาได้ดีที่สุด


 • ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus)
 • สามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง
 • พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ

จะสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ


 • ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
 • มีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ
 • คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี

จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี


 • นักปรับปรุงแก้ไข ( Restorative)
 • มีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา
 • สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

จะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

โดเมนที่ 2 : INFLUENCING


 • นักริเริ่มทำงาน (Activator)
 • สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น
 • ใจร้อน

สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน


 • นักบัญชาการ (Command)
 • เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ
 • สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี

เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี


 • นักสื่อสาร (Communication)
 • สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย
 • เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี

จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี


 • นักแข่งขัน (Competition)
 • มักจะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น
 • พยายามจะเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง

จะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง


 • ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer)
 • เน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคน ๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศ
 • พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด

จะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศ และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้


 • ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance)
 • จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง
 • มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว

จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว


 • ผู้เห็นความสำคัญ (Significance)
 • ต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง
 • รักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ

จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ


 • ผู้ชนะใจ (Woo)
 • รักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน
 • มีความสุขในการทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

จะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

โดเมนที่ 3 : RELATIONSHIP BUILDING


 • ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
 • ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์
 • มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน

ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน


 • ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness)
 • จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
 • เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ

จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ


 • นักพัฒนา (Developer)
 • มองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น
 • เล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้

จะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้


 • ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)
 • สามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น

จะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น


 • ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony)
 • จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
 • ไม่ชอบความขัดแย้ง
 • จะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน

จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน


 • ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer)
 • ยอมรับผู้อื่น
 • รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่มและจะพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม

จะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่ม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม


 • ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualization)
 • สนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
 • มีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆ ของแต่ละบุคคล และมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 • ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity)
 • มีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่น ๆ
 • มีความรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ

จะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่นๆ คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ


 • ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator)
 • ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่น ๆ
 • มีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

โดเมนที่ 4 : STRATEGIC THINKING


 • นักวิเคราะห์ (Analytical)
 • ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล
 • คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุก ๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์

ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์


 • ผู้คำนึงถึงอดีต (Context)
 • ชอบคิดถึงอดีต
 • เข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน

จะชอบคิดถึงอดีต และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน


 • ผู้มองอนาคต (Futuristic)
 • อาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ
 • วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

จะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น


 • นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation)
 • สนอกสนใจกับไอเดียความคิด
 • สามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน

จะสนอกสนใจกับไอเดียความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน


 • นักสะสม (Input)
 • กระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • มักสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด

จะกระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด


 • นักคิด (Intellection)
 • ชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด
 • ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ

จะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด คนเหล่านี้ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ


 • ผู้ใฝ่รู้ (Learner)
 • มีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
 • กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก

จะมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก


 • นักกลยุทธ์ (Strategic)
 • สร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า
 • เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

จะสร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว


เมื่อคุณค้นพบพรสวรรค์ในตัวคุณ คุณจะสามารถใช้ความสามารถนั้นผสานการหาทีมงานและใช้เครื่องผ่อนแรงได้อย่างถูกทิศถูกทาง

สร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ มีความสุข สมดุลอย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน ทั้งเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และเรื่องส่วนตัวได้อย่างง่ายๆ

 

Google+
Line